Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities 2 Artikel 2 – Identiteit van Sybotanica 2 Artikel 3 – Algemene bepalingen 2 Artikel 4 – Het aanbod 2 Artikel 5 – De overeenkomst 3 Artikel 6 – Herroepingsrecht Consumenten 3 Artikel 7 − Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren 4 Artikel 8 − Uitoefening van het herroepingsrecht 4 Artikel 9 – Ontbinding 4 Artikel 10 – Aansprakelijkheid 4 Artikel 11 – Overmacht 6 Artikel 13 – Prijzen 6 Artikel 14 – Betaling en facturering 6 Artikel 15 – Levering 7 Artikel 16 – Klachten 7 Artikel 17 – Overdracht van rechten 8 Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud 8 Artikel 19 − Intellectueel eigendom 8 Artikel 20 − Verrekening en opschorting zakelijke klanten 8 Artikel 21 – Toepasselijk recht 9 Artikel 22 − Survival 9 Artikel 23 − Wijziging of aanvulling 9

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Sybotanica: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden; 2. Wederpartij: de (rechts)persoon waar Sybotanica een overeenkomst mee sluit of mee voornemend is te sluiten;

3. Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

4. Partijen: Sybotanica en Wederpartij;

5. Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg; 6. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde Sybotanica of Wederpartij;

Artikel 2 – Identiteit van Sybotanica

Naam bedrijf: Sybotanica

Straatnaam en nummer: Velperbuitensingel 13C

Postcode en vestigingsplaats: 6828 CV Arnhem

KvK-nummer: 81937709

Email: info@sybotanica.com

Artikel 3 – Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Sybotanica en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Sybotanica en Wederpartij.

2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

5. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige en/of aanvullende bestellingen.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Sybotanica gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Natuurlijke producten zijn echter uniek en kunnen dus redelijkerwijs afwijken.

3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen op offertes of op webpagina’s van Sybotanica, binden Sybotanica niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Een aanbod is pas aanvaard indien Wederpartij daadwerkelijk een bestelling heeft geplaatst. Het enkel toevoegen van een product aan het digitale winkelmandje in de webshop van Sybotanica, geldt niet als aanvaarding.

3. Sybotanica behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Sybotanica weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

4. Afgesproken leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

5. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sybotanica onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

6. Sybotanica is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.

7. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Consumenten

1. De Wederpartij die handelt als Consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

2. Het herroepingsrecht voor de consumentenkoop van producten met een beperkte houdbaarheid, zoals binnen- en buitenplanten, kan tot 7 (zeven) dagen na ontvangst van de producten worden ingeroepen.

3. Het herroepingsrecht voor de consumentenkoop van levende dieren is uitgesloten. 4. Indien de aangeboden producten van Sybotanica specifiek op maat worden gemaakt of worden vermengd voor de Consument, zijn die producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht daarvoor uitgesloten. 5. De in lid 4 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Sybotanica zijn benodigde bestelling voor de overeenkomst niet meer kosteloos bij zijn leverancier kan annuleren.

3

6. Indien een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet de Consument zorgdragen voor het retourneren van het product.

7. Het herroepingsrecht is nooit van toepassing indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7 − Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren 1. Indien Sybotanica Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 (twaalf) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 2. Indien Sybotanica de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Wederpartij heeft verstrekt binnen 12 (twaalf) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 (dertig) dagen na de dag waarop de Wederpartij die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 − Uitoefening van het herroepingsrecht

1. Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Sybotanica verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Wederpartij.

3. Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 4. Het retourneren van planten en natuurlijke producten is volledig voor risico van de Consument.

5. Indien bij ontvangst door Sybotanica blijkt dat producten beschadigd, onvolledig of (bij natuurlijke producten) niet meer levend zijn, is Sybotanica niet verplicht het (volledige) factuurbedrag te restitueren.

Artikel 9 – Ontbinding

1. Sybotanica heeft het recht om de nakoming van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten indien:

a. Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

b. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.

c. Wederpartij (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt. d. Wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn onderneming.

e. het vermogen van Wederpartij geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

1. De totale aansprakelijkheid van Sybotanica is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag van die overeenkomst (exclusief btw).

2. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Sybotanica uit te keren bedrag.

4

3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Sybotanica voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sybotanica.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

4. Sybotanica is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Sybotanica voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sybotanica.

5. Indien Sybotanica toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Sybotanica beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag van die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

6. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.

7. Onder directe schade wordt verstaan:

a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Sybotanica aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;

b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

8. Wederpartij vrijwaart Sybotanica voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Sybotanica meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sybotanica vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

10. Sybotanica is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

11. Sybotanica is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Sybotanica is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12. Sybotanica is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat blijkt dat een binnen- of buitenplant of levend dier bij levering een ziekte heeft of na levering een ziekte heeft gekregen. Indien Wederpartij meent dat de ziekte al bij levering aanwezig was, dient Wederpartij Sybotanica daarentegen wel zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te brengen.

13. Sybotanica is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat blijkt dat een binnen- of buitenplant of ander natuurlijk product bij of na levering een organisme bevat dat zich ongewenst verspreid.

5

Artikel 11 – Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Sybotanica in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Sybotanica kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Sybotanica onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Sybotanica kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen of andere storingen van technische aard, het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de producten vervoerd moeten worden, ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid, natuurgeweld, diefstal, vernieling en gevolgen van pandemieën/epidemieën waaronder maar niet beperkt door de pandemie veroorzaakt door SARS-CoV-2 (‘het coronavirus’).

2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Sybotanica niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Sybotanica niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Sybotanica is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Sybotanica als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

3. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Sybotanica recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 13 – Prijzen

1. Alle bedragen zijn in euro's en inclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. 2. Eventuele invoerkosten of andere heffingen van overheidswege zijn voor rekening van Wederpartij, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

3. Aangegeven prijzen op webpagina’s van Sybotanica gelden op het moment van het plaatsen van een bestelling. Sybotanica is nooit verplicht om prijzen te hanteren die eerder of later golden dan op het moment van bestelling.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sybotanica niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

5. Prijzen, kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 14 – Betaling en facturering

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sybotanica te melden.

3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Sybotanica gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn

6

van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Sybotanica gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Sybotanica op Wederpartij jegens Sybotanica direct opeisbaar.

5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 – Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Sybotanica kenbaar heeft gemaakt.

2. Sybotanica is bevoegd de levering van producten op te schorten totdat alle openstaande vordering op Wederpartij volledig zijn voldaan.

3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sybotanica zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Sybotanica.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sybotanica tot het moment van bezorging bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Sybotanica bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde of aangegeven termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

6. Indien een product niet op voorraad blijkt te zijn, stelt Sybotanica Wederpartij daarvan op de hoogte en geeft Wederpartij een nieuwe indicatieve leveringstermijn. 7. Sybotanica is niet verplicht en kan ook niet garanderen dat Wederpartij haar bestelling kan volgen via pakkettraceringssystemen.

Artikel 16 – Klachten

1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Sybotanica terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

2. Indien Wederpartij meent dat er bij levering een zichtbaar gebrek is, dient zij haar bij haar klacht een foto mee te sturen van het gebrek, zodat Sybotanica tot een goede beoordeling van de klacht kan komen.

3. Wederpartij dient Sybotanica in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

7

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Sybotanica is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij, niet handelend als Consument, niet op.

Artikel 17 – Overdracht van rechten

1. Rechten van Wederpartij die voortvloeien uit deze overeenkomst of deze algemene voorwaarden kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Sybotanica aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Sybotanica zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Sybotanica wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. Sybotanica zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij zal aan Sybotanica alle medewerking verlenen teneinde Sybotanica in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen

eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

3. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.

4. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sybotanica of een door Sybotanica aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sybotanica haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Sybotanica zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 19 − Intellectueel eigendom

1. Sybotanica heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.

2. Wederpartij vrijwaart Sybotanica voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20 − Verrekening en opschorting zakelijke klanten 1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij, niet handelend als Consument, zijn uitgesloten.

8

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen Sybotanica en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. 4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wederpartij en Sybotanica, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sybotanica is gevestigd, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.

Artikel 22 − Survival

1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 10 (Aansprakelijkheid), artikel 19 (Intellectueel eigendom), artikel 21 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 23 − Wijziging of aanvulling

1. Sybotanica is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Sybotanica Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen 30 (dertig) dagen zitten.

3. Indien de wijziging Sybotanica de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

9